top of page

PARTIJPROGRAMMA

ECONOMIE

Economische groei is een voorwaarde voor de ontwikkeling, de ontvoogding en het welbevinden van de mensen. Het opleggen van consuminderen leidt tot verarming en minder welbevinden. De economische groei is slechts één van de factoren die bijdragen tot het welbevinden van de mensen en tot de ontwikkeling van de samenleving. Geluk, gezondheid, ontvoogding, persoonlijke en collectieve ontwikkeling, psychisch welbehagen en andere factoren dienen bij een beleid evenzeer in rekening te worden gebracht. Het is de mens die centraal moet staan, in al zijn aspecten. 

 

De overheid komt zo weinig mogelijk tussen in de economie. De overheid bepaalt het economisch speelveld en waakt erover dat er zo weinig mogelijk beperkingen en regels bestaan. Bestaande regels die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen, worden afgeschaft of bijgestuurd. Administratieve formaliteiten worden zoveel als mogelijk beperkt. Het bestaan van concurrentie is een essentiële zelfregulerende factor in de economie. Het verwerven van dominante posities in de markt door overnames en fusies dient aan strengere regels te worden onderworpen tot op aandeelhoudersniveau en tot op het niveau van de economisch begunstigden. 

 

De overheid richt haar beleid op innovatie. Bedrijven die innovatief zijn kunnen van overheidswege voordelen krijgen. Het aantrekken van bedrijven gebeurt niet alleen op basis van werkgelegenheid, maar ook omwille van het innovatief karakter van het bedrijf, en de bijdrage die de bedrijven kunnen leveren aan het algemeen welbevinden van de mensen. De overheid participeert niet in mature bedrijven zoals de Post, de NMBS, De Lijn en Proximus. Deze bedrijven worden op een zo kort mogelijke termijn allemaal verkocht aan de privésector. De overheid zet werven op die maatschappelijk belangrijk en innovatief zijn en waarin de privésector niet of niet alleen wil investeren. Deze werven worden zodra zij tot maturiteit zijn gekomen omgezet in bedrijven die aan de privésector worden verkocht. 

 

In een globalistische wereld is de lokale zelfredzaamheid belangrijk. De economische afhankelijkheid kan aanleiding geven tot politieke afhankelijkheid, wat te vermijden is. Deze zelfredzaamheid situeert zich zowel op het niveau van Europa, als op het niveau van de lokale economieën.  Zelfredzaamheid realiseert zich door het lokaal betrekken van grondstoffen en energie, de verbetering van recyclageprocessen, de focus op duurzaamheid en energie-efficiency, het realiseren op Europees niveau van massaproductie met gebruik van robotica en de optimalisatie en innovatie van lokale en Europese transportsystemen. De kleine ondernemingen vormen een belangrijk onderdeel van onze economie en zorgen voor welbevinden bij de mensen. Door hun kleinschaligheid is er een grote betrokkenheid van alle stakeholders bij deze bedrijven. Een goed beleid heeft veel aandacht voor KMO’s en geeft deze KMO’s voordelen om zich te ontwikkelen. 

 

De internationale handel is in belangrijke mate gebaseerd op het concurrentievoordeel dat wordt gecreëerd door in te boeten op het menselijk welbevinden. Sociale dumping, kinderarbeid, uitbuiting, slechte werkvoorwaarden, aantasting van het leefmilieu en totalitarisme laten toe om tegen lagere prijzen goederen en diensten in de markt te zetten. Een beleid waar de mens centraal staat houdt ook rekening met hoe de mens wordt behandeld aan de andere kant van de wereld. Bij de uitwerking van heffingen voor producten en diensten die binnenkomen in de Europese markt, dient rekening te worden gehouden met deze factoren. Landen die beter scoren op vlak van het welbevinden van de mensen, en bedrijven die beter scoren op dat vlak, moeten voordeel kunnen doen. 

 

Vrijheid wil het cash geld opnieuw in ere herstellen. De anti-witwaswetgeving die wereldwijd werd ingevoerd na 9/11 is zijn impact op het internationaal terrorisme helemaal kwijt. Intussen hebben we IS gekend, en hebben de Taliban een heel land veroverd. De witwaswetgeving heeft verstrekkende gevolgen voor de brede bevolking waarvoor deze wetgeving niet was bedoeld.  Banken zijn onderworpen aan allerlei regels die geregeld tot absurde situaties aanleiding geven. Echt geld, cash, mag enkel worden gebruikt tot 3.000,00 euro. Dat is niet houdbaar. Op termijn dreigen er nieuwe vormen van ruilhandel te ontstaan die de zaken nog moeilijker maken. Daarom wil Vrijheid de herwaardering van het cash geld als een volwaardige gebruiksvriendelijke ruileenheid. Alle transacties zonder limiet moeten kunnen in cash geld.  

 

Vrijheid vindt dat op korte termijn op Europees niveau initiatieven moeten worden genomen die verzekeren dat de massaproductie terug naar Europa komt. Desnoods met publiek – private samenwerking in eerste instantie. Daarvoor zijn investeringen nodig in de ontwikkeling van robotica en het zoveel mogelijk automatiseren van deze productie. 

 

Voor Vrijheid moet de gehele overheid worden gericht op innovatie. Innovatieve projecten die door de overheid worden gesteund krijgen van overheidswege een manager mee. De hele reeks van formaliteiten waaraan deze bedrijven worden onderworpen, wordt grotendeels afgeschaft. De manager krijgt de opdracht om mee te werken aan het project en van binnenuit het project mee te volgen om tot resultaten te leiden. Er worden maatschappelijk strategische “werven” opgezet voor innovatieve bedrijven waarvoor in de private sector geen geld wordt gevonden. Indien mogelijk wel in samenwerking met de private sector. Deze werven worden gesteund door de inzet van werkzoekenden. Het is de bedoeling om deze innovatieve werven zo spoedig mogelijk tot maturiteit te brengen en dan aan de private sector te verkopen.

De bescherming van uitvindingen is van strategisch belang. Inbreuken op bestaande patenten wordt strafbaar gesteld zodat van overheidswege kan worden geholpen bij de bescherming van het patent. Daartegenover staat wel dat de bedrijven die een patent aanvragen een meer doorgedreven bewijsvoering van nieuwheid moeten aanleveren om te vermijden dat patenten worden verstrekt voor technieken die geen uitvinding uitmaken. Wie een patent aanvraagt wordt ook verplicht om er gebruik van te maken. Patenten die niet worden gecommercialiseerd binnen een termijn van 3 jaar verliezen hun bescherming. Op die manier wordt vermeden dat patenten niet worden gebruikt en in de la van de bedrijven blijven liggen. 

 

Vrijheid ondersteunt sterk het vrij ondernemerschap. Kleine bedrijven sluiten goed aan bij het welbevinden van de mensen. Voor KMO’s worden fiscale gunstregimes voorzien. Wie een kleine bedrijvigheid opzet moet daarvoor beloond worden. 

Alle participaties van de overheid in mature bedrijven worden verkocht aan de private sector. Inbegrepen de Post en het openbaar vervoer.  Het behoud van deze bedrijven in overheidshanden verhindert de innovatie in hun sectoren en de normale concurrentie. De overheid zorgt ervoor dat de private sector de nodige ruimte krijgt om met deze bedrijven op een innovatieve manier om te gaan door onder meer de openstelling van ruimte, infrastructuur en de aanpassing van regelgeving die innovatie mogelijk maakt. 

 

Vrijheid wil een beleid waar de mens centraal staat. Om deze holistische benadering van het beleid mogelijk te maken wil Vrijheid een instelling in het leven roepen waarbij alle beleidsmakers advies kunnen inwinnen over de te verwachten effecten van het beleid op het totale welbevinden van de mensen. Deze instelling zal indicatoren ontwikkelen die voortdurend kunnen worden aangepast aan de evolutie en de verwachtingen voor de toekomst. Een instelling die met open ogen uitkijkt naar de effecten van beleidsbeslissingen. 

-

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page