top of page

PARTIJPROGRAMMA

FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN

Waar de voorbije jaren de fundamentele mensenrechten voor bepaalde “hogere doelen” makkelijker opzij werden gezet, heeft die beweging een apotheose bereikt bij bestrijding van Covid.  Het parlement heeft zijn rol niet gespeeld en ook de rechterlijke macht heeft nagelaten de mensen in bescherming te nemen. Het “gouvernement des experts” heeft fundamentele rechten en vrijheden opzijgezet en niemand heeft dat verhinderd. Aan de top van de schendingen van de mensenrechten staat de totale apathie als het gaat om de collaterale doden. Een dergelijke beperking van de mensenrechten moet in de toekomst in alle omstandigheden moeten worden vermeden. Zelfs een epidemie is niet van aard om de fundamentele rechten van de mensen te ontnemen. Zeker niet om een illusie na te streven, met name de gedachte dat we erin kunnen slagen om een virus te controleren. 

 

Vrijheid wil een strafrechtelijk onderzoek naar alle collaterale doden en alle mensen die lichamelijke schade hebben geleden door de maatregelen. Met inbegrip van de schade door bijwerkingen van de vaccins. De minister van justitie moet zijn positief injunctierecht gebruiken om dat onderzoek te vragen. Daarbij dient te worden nagegaan wat er precies is gebeurd, welke keuzes werden gemaakt, en in welke mate deze keuze werden gemaakt in overeenstemming met het actueel strafrecht. 

 

Vrijheid vraagt de onmiddellijke opheffing van de pandemiewet. Deze wet is een gedrocht. De bepaling van de noodsituatie laat te veel ruimte. Deze wet geeft te veel macht aan de regering. De in de wet voorziene maatregelen hebben niet gewerkt. Bovendien is het verre van vaststaand dat zij bij een nieuwe zware ziekte zouden werken omdat we niet eens weten welke ziekte te verwachten is. De wet voorziet er niet in dat eerst de gewone gezondheidszorg met inbegrip van de huisartsen, moet worden ingeschakeld om een ziekte te bestrijden. Er zijn te weinig garanties dat als er maatregelen genomen worden, de maatregelen worden gekozen die het minst de fundamentele rechten van de mensen beperken. Kortom, deze wet moet helemaal worden afgeschaft. 

 

De bescherming van de bevolking tegen een epidemie moet in eerste plaats gebeuren door de zorg daarop voor te bereiden. Door te voorzien in flexibele uitbouw en in de inzet op een efficiënte manier van de huisartsen in de eerste lijn. Niet door hen allerlei administratie op te leggen. In tweede instantie moet de bevolking worden op een ondersteunende manier ingelicht worden wat er kan gebeuren om zich te beschermen. Het is voor niets nodig om de mensen harde maatregelen op te nemen. Virussen hebben daar geen boodschap aan. Consequente, correcte informatie zonder strategische spelletjes zullen de mensen veel meer overtuigen om als dat nodig zou zijn te doen wat nodig is voor hun eigen bescherming. Zeg de mensen openlijk waar het op staat. Iedereen heeft in geval van een ziekte recht te worden geïnformeerd over wat er gaande is. Ook als er negatieve feiten te melden zijn zoals de bijwerkingen van vaccins. De mensen zijn heus volwassen genoeg om te begrijpen wat dat betekent en voor zichzelf keuzes te maken. 

 

Als de politiek het ooit nog zou aandurven om de fundamentele rechten en vrijheden van de mensen te beperkten, dan moet maximum na één jaar vanaf de eerste dag waarop dit gebeurt, de kamers worden ontbonden en dienen de politici zich te onderwerpen aan verkiezingen. Dat zal de politici en de oppositie alert houden. 

 

Vrijheid wil een grondwettelijk verankerd verbod op collaterale fysieke schade. Als door feitelijke omstandigheden in individuele gevallen er noodzakelijk moet worden gekozen tussen het leven van personen dan kan de levensverwachting het enige criterium zijn om deze keuze te bepalen. 

 

Vrijheid vraagt een grondige hervorming van het Grondwettelijk Hof. Dat Hof moet de bevoegdheid krijgen om de wetten te toetsen aan de Grondwet en aan Internationale Verdragen, waaronder de verdragen waarin de fundamentele rechten en vrijheden zijn georganiseerd. Het hof moet zo worden georganiseerd dat de uitspraken ervan vallen binnen een termijn van één maand nadat de zaak bij het Hof wordt aanhangig gemaakt. Een procedure waarin een wet wordt aangevochten is een ernstige zaak en die moet vooruitgaan. Elke politieke invloed in het Grondwettelijk Hof moet worden uitgesloten. Alle raadsheren in het Hof moeten beroepsrechters zijn. De scheiding van de machten moet helemaal doorgevoerd worden bij dit Hof. Het Hof moet in staat worden gebracht om op een termijn van maximaal één week wetten te schorsen als er op het eerste gezicht gronden zijn om aan te nemen dat er schendingen zijn van fundamentele rechten en vrijheden. 

 

Vrijheid wil meer slagkracht tegen misdaden tegen de mensheid. Elke burger moet de mogelijkheid krijgen om een klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in geval van misdaden tegen de mensheid op het Belgisch grondgebied. Zowel op nationaal als op internationaal niveau moet een misdrijf worden toegevoegd aan de misdaden tegen de mensheid. Met name de misdaad om op systematische wijze fundamentele rechten en vrijheden van de mensen te beperken. Het uitvoeren van een experiment met de bevolking in vredestijd moet in een brede definitie ook worden opgenomen in het Statuut van Rome als één van de misdaden vervolgbaar voor het internationaal strafhof. Misdaden tegen de mensheid moeten ook worden berecht door een internationaal strafhof op initiatief van de mensen, niet alleen van de aanklager. 

-

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page