top of page

PARTIJPROGRAMMA

SOCIAAL

Een beleid dat de mensen en de economie zoveel mogelijk vrijlaat moet ook mensen opvangen die uit de boot vallen. Niet door hen gewoon wat geld te geven en voor de rest aan hun lot over te laten. De doelstelling is om de mens terug te brengen tot een situatie waarbij hij zich goed voelt met zijn positie in de maatschappij en zijn steen kan bijdragen. Zich nuttig voelen draagt bij tot het welbevinden van de mensen.

 

Dit welbevinden kan pas worden gerealiseerd als het hele overheidsgebeuren doordrongen is van de overtuiging van de mensen belangrijk zijn. In het beleid moet de overheid op elk ogenblik het totale welbevinden van de mensen voor ogen houden. Een overheid is er niet om tegen de mensen te zijn, maar om samen met de mensen iedereen tot een hoger niveau te tillen. Uiteraard behoort daarbij dat de grenzen ook bewaakt worden. Wie misbruik maak van de overheid moet krachtig worden aangepakt maar ook meteen worden gebracht tot een situatie waarin hij terug wordt opgenomen en tot een hoger niveau wordt getild. 

 

Mensen in angst laten leven voor hun toekomst of hen onzeker maken voor hun oude dag, is absoluut uit den boze. Daarom hebben we een pensioenstelsel nodig dat draagbaar en betaalbaar is. Voor eens en voor altijd. Hier passen geen halfslachtige stelsels die dan toch gedoemd zijn om te veranderen of slap en traag aanmodderen. Zeg de mensen waarop het staat. Ja we zullen in het algemeen wat langer moeten werken. Waartegenover zal staan dat als we dat weten, we ook meteen weten dat daarna het pensioen er echt zal zijn. Voldoende om te overleven. Niemand is ermee gebaat een jaar langer werken, om dan 15 jaar in de armoede te moeten zitten. 

 

Vrijheid vindt dat een eenheidsstatuut voor werknemer, zelfstandigen en ambtenaren niet meer is dan fair. Iedereen die werkt en daarmee bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling, moet dezelfde bescherming krijgen. 

 

Vrijheid wil dat het pensioenstelsel wordt verzekerd zodat de mensen op hun twee oren kunnen slapen en weten wat ze te verwachten hebben. Betaalbare pensioenen zonder de werkende mensen met zeer zware lasten op te zadelen, vereisen dat de pensioenleeftijd omhooggaat. De huidige pensioenregeling is er gekomen in een tijd waar de levensverwachting lager was en ook de levenskwaliteit van de bevolking boven 65 niet zo goed was als vandaag.  Daarmee moet rekening worden gehouden. Verschillende beroepsgroepen vragen om een verschillende behandeling van hun statuut. Een fair criterium om dat verschil te maken is de bepaling van de pensioengerechtigde leeftijd aan de hand van de levensverwachting in de beroepsgroep waarin men heeft gewerkt. Heeft men in meerdere sectoren gewerkt, dan kan een gewogen gemiddelde worden gemaakt. De omvang van het pensioen kan afhangen van de bijdragen en de loopbaan, waarbij de minimumpensioenen een volwaardig leven op latere leeftijd moeten garanderen. De actuele minimumpensioenen voldoen daartoe niet. De verlating van de pensioengerechtigde leeftijd moet ervoor zorgen dat een behoorlijk minimumpensioen betaalbaar blijft. Pensioen mag niet gelijk staan met armoede. Zelfs als dat vereist dat de mensen iets langer moeten werken. 

 

Vrijheid vindt dat de werkloosheid moet worden afgeschaft. Het is niet meer van deze tijd dat wie werkloos is gewoon thuisblijft. Dat werkt ook demotiverend en getuigt van weinig respect voor de mensen. Ofwel volgt de werkloze een opleiding om in een knelpuntberoep te gaan werken. Ofwel wordt de werkloze ingezet op de “werven” die de overheid moet in het leven roepen. Dit zijn innovatieve projecten met een maatschappelijk belang die worden opgezet door de overheid of in samenwerking met de private sector, maar die mocht de overheid ze niet organiseren, niet zouden worden gerealiseerd. Het is niet de bedoeling om met werklozen het werk van andere mensen af te nemen tegen een lager tarief. Binnen de trajecten van opleiding en tewerkstelling bij de werven van de overheid, dient een coachende ondersteuning te worden voorzien voor de mensen om hen manier terug in te schakelen in het gewone economisch proces passend voor hun behoeftes en welbevinden. Hetzelfde geldt voor mensen die langdurig ziek zijn, maar die toch arbeidspotentieel hebben, zo nodig met een aangepast werk. Voor Vrijheid is de afschaffing van de thuisblijfplicht van werklozen een positief verhaal. Aan het werk zijn, zich inschakelen in de samenleving, iets bereiken – wat het ook is – ondersteunt het welbevinden van de mensen. Wie echt thuis wil zitten, kan thuis een activiteit ontwikkelen maar zal daar geen geld voor krijgen. Wie wat meer thuis wil zijn kan parttime werken. We gaan iedereen stimuleren om zoveel mogelijk bij te dragen in een aantrekkelijk, positief verhaal. Steeds met respect voor ieders eigenheid. 

-

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page