top of page
  • Foto van schrijverVRIJHEID

DE REGERING REGEERT IN VOLSTREKTE ILLEGALITEIT

Bijgewerkt op: 30 apr. 2021


EEN REGERING VAN PIRATEN . LA BOUM IS VOLSTREKT LEGAAL.

Waarom de regering al sedert 31 maart 2021 in de volstrekte illegaliteit handelt, en waarom de politiemensen die maatregelen proberen toe te passen allemaal voor de correctionele rechtbank dreigen te verschijnen.


Op 31 maart 2021 heeft de Franstalige voorzitter van de rechtbank van Brussel een welkbekende beschikking geveld. De goegemeente, gevormd door de landelijke pers gaat ervan uit dat deze beschikking inhoudt dat de regering binnen de 30 dagen een wet moest maken zodat de maatregelen al die tijd en erna behouden zouden blijven. Deze visie is flagrant in strijd met de tekst van deze beschikking.

De regering begeeft zich intussen in de totale illegaliteit. Er wordt immers beweerd dat door de neerlegging van het wetsontwerp van pandemiewet in de kamer, gevolg is gegeven aan de beschikking in kortgeding. Ook deze visie is flagrant in strijd met de tekst van deze beschikking.

Er staat:Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de daarna volgende ministeriële besluiten, is buiten toepassing verklaard betreffende de maatregelen die erin zijn uitgevaardigd. Dit declaratief onderdeel van de beslissing is niet gebonden aan enige tijdsbepaling en gaat derhalve meteen in. Al op 31 maart 2021 werden de maatregelen buiten toepassing verklaard.

In deze procedure is de eisende partij de Liga voor de Mensenrechten. Deze vereniging heeft een bijzondere rechtsbekwaamheid voorzien in art. 17 van het gerechtelijk wetboek. Zij heeft immers tot doel de mensenrechten te beschermen en mag daarom in het “louter collectief belang” een rechtsvordering instellen. Dit in tegenstelling tot alle andere procespartijen die handelen in hun persoonlijk belang. De beschikking in kortgeding van 31 maart is verklaart in het belang van ieder van ons dat de maatregelen buiten toepassing worden verklaard. Het is dus niet alleen de Liga die zich hierop kan beroepen, maar elke burger.


De consequentie is derhalve dat voor alle burgers in het land geldt dat de maatregelen buiten toepassing zijn verklaard. Zelfs als het hof van beroep deze beslissing later zou hervormen, houdt zulks in dat overtredingen op vandaag geen overtredingen zijn en nooit meer kunnen worden bestraft omdat zulks de strafwet dit actueel buiten toepassing is verklaard, opnieuw retroactief zou van toepassing maken. Wat niet toegelaten is.

Het omgekeerde zou immers inhouden dat wie het rechterlijk bevel volgt, later toch zou kunnen worden gestraft. Wat evident niet mogelijk is.*


Het tweede deel van de beslissing luidt:


Anders dan het eerste deel van de beslissing dat declaratief was, legt het tweede deel aan de regering een positieve verplichting op.

In eerste instantie bevestigt de kortgedingrechter het bestaan van de onwettige situatie. Immers moet aan deze onwettige situatie een einde worden gemaakt. Zulks houdt in dat de onwettige situatie niet bestaat slechts na 30 dagen, maar dat de onwettige situatie al bestaat voor die 30 dagen. Met name vanaf de datum van de uitspraak.

De voorzitter legt de regering op aan deze aldus actueel bestaande onwettige situatie een einde te maken. Een onwettige situatie die volgt uit de maatregelen die de rechten en vrijheden beperken. De regering heeft 30 dagen de tijd om aan deze onwettige situatie een einde te maken binnen. Wat niet betekent dat binnen die termijn van 30 dagen de maatregelen wettig zouden zijn, maar dat als de regering niet binnen de 30 dagen een einde maakt aan de illegaliteit, zij boven deze onwettigheid ook nog eens een dwangsom verschuldigd is.

De regering zal aan deze onwettige situatie een einde moeten maken op alle manieren die zij passend acht om aan deze onwettige situatie een einde te maken.

Het neerleggen van een ontwerp van pandemiewet bij de kamer van Volksvertegenwoordigers heeft geen enkele impact op de onwettigheid van de situatie. Immers brengt een dergelijke neerlegging geen enkel rechtsgevolg met zich mee.

Zoals de virologen niet werkende maatregelen passend vinden om te strijden tegen een virus, zo vindt de regering dat het neerleggen van een wetsontwerp passend is om de onwettigheid van de maatregelen op te heffen.

De beschikking in kortgeding betekend zijnde op 1 april 2021, zal vanaf 1 mei 2021 de dwangsom kunnen worden opgevorderd door de Liga voor de mensenrechten. Deze dwangsom is individueel verschuldigd aan de Liga die kan kiezen om ze in te vorderen of niet. Maar deze keuze beïnvloedt geenszins de gevolgen voor het collectief belang van het eerste deel van de beschikking.

Het arrest van het hof van beroep van 27 april heeft aan deze situatie niets veranderd. Enkel werden de debatten heropend, maar de beschikking in kortgeding werd niet vernietigd. Deze kortgedingbeschikking bestaat dus nog altijd. Zij is ook uitvoerbaar, wat geldt voor elke beslissing in kortgeding uit kracht van de Wet.

*


Als op 1 mei de politiediensten wordt gevraagd om op te treden ter afdwinging van de door de rechter buiten toepassing verklaarde maatregelen, stelt er zich een huizenhoog probleem.

Een dergelijke politieactie bevindt zich immers in de totale illegaliteit. Politiegeweld mag enkel worden toegepast als er een wettelijke grondslag is voor dit optreden. Gezien de wettelijke grondslag voor de maatregelen onbestaande is, en de maatregelen zelfs buiten toepassing verklaard, dreigen alle politiemensen die politiegeweld gaan toepassen om de maatregelen af te dwingen, voor de correctionele rechtbank te eindigen.

Alle boetes die op 1 mei zullen worden uitgeschreven gaan evenzeer geconfronteerd worden met het feit dat de maatregelen actueel buiten toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor alle andere boetes vanaf 31 maart 2021.


Het land bevindt zich finaal in een totale chaos en rechteloosheid. Met dank aan de virologen en de regering die de mensenrechten niet belangrijk vinden.


Met dank ook aan de regering die er niet in slaagt de bevolking op een correct manier in te lichten over de draagwijdte van de kortgedingbeslissing en zo het illusoir karakter van het corona-beleid nog meer onderstreept.


Wat de regering nu doet is de uitvoering van een rechterlijke beslissing die uitvoerend karakter heeft, straal naast zich neer te leggen door er interpretaties aan te geven die volstrekt in tegenspraak zijn met de duidelijke inhoud van deze beschikking.


Dit is een regering van piraten.


_______

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin


2.227 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


Boete gekregen voor het niet dragen van een mondkap. Vaststelling gedaan op 15 aug. 2020, boete verstuurd op 16-10-2020 , dus 62 dagen tussen vaststelling en verzending boete. Ik lees in het K.B. dat de sanctionerend ambtenaar 15 dagen de tijd heeft na ontvangst vaststelling, wat dus wil zeggen dat deze vaststelling 47 dagen is blijven liggen op het bureau van de verbaliserende agente! Nauwelijks te geloven dit! Heb deze boete betwist, krijg gisteren terug antwoord, niet akkoord met de betwisting, geen verdere uitleg! Er staat in het K.B. dat ze moeten uitleggen waarom de betwisting geweigerd is, maar zelfs dat doen ze niet! In het Belgisch staatsblad 28-07-2020 staat dat mondmaskers worden AANBEVOLEN in ELKE situatie, beetje verder staa…

Like

Eric Syvertsen
Eric Syvertsen
Apr 29, 2021

De MSM blijven halsstarrig de kaart trekken van de regering en de 'experts' , tegen beter weten in. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men 'gokt' in de hoop dat het niet zo een vaart zal lopen , de hamvraag blijft aldus : hoe gaan wij , de bevolking' hierop reageren ? Laten wij ons verder naar de 'afgrond' verdrijven of komt er aktie ? Hoe sterk zal de roep zijn : Genoeg is genoeg !

Like
Vrijheid logo test inside.png
bottom of page