top of page

Statuten

1. Algemeen 
“Vrijheid” is een politieke partij die de waarden van het humanisme en de verlichting in eer wil herstellen. “Vrijheid” streeft naar een samenleving waarbij de fundamentele rechten en vrijheden onaantastbaar zijn. Een samenleving waar de mens centraal staat. Een samenleving met een beperkte overheid die de mens ondersteunt in zijn ontvoogding, een zo groot mogelijke vrijheid laat, en de limieten van deze vrijheid consequent en effectief bewaakt. 

“Vrijheid” is gegroeid uit een tegenbeweging van het desastreuze coronabeleid. Een beleid waarin de rechten en vrijheden werden aangetast, de mens het voorwerp werd van een mechanistische politiek, met een veel te ingrijpende overheid die er zich op richtte om de mensen klein te houden in de plaats van hen te ondersteunen in hun ontvoogding. Tot herstel van dit inconsequente, chaotische beleid, wil “Vrijheid” oplossingen aanreiken om de Westerse democratie terug op de rails te helpen.

Vrijheid zal haar activiteiten organiseren in een V.Z.W. die voor dat doel zal worden opgericht en beheerd door het partijbestuur conform de wet.

2. De leden
Iedereen kan en mag uit vrije wil lid worden van “Vrijheid”. Het lidmaatschap kan op elk ogenblik door het lid worden beëindigd. 


Het partijbestuur kan met gewone meerderheid een lid uitsluiten. 


Het partijbestuur bepaalt het lidgeld dat jaarlijks verschuldigd is. 


Indien een lid in de loop van het jaar het lidmaatschap beëindigt, dan wordt er geen lidgeld terugbetaald. 
De leden kunnen zich verenigingen in provinciale groepen. Elke provinciale groep kiest onder zijn leden een voorzitter. De groep organiseert zich verder zelf. 

3. Het congres
Het congres wordt gevormd door alle leden van de partij die ten minste 2 maanden voor het congres al lid waren. 
Het congres wordt minstens 2 x per jaar bijeengeroepen. Een online congres is mogelijk.
Het congres verkiest de voorzitter en de helft van het partijbestuur. 
Het congres stemt over het programma, bepaalt de politieke lijn en keurt de lijsten voor de verkiezingen goed. 
Het congres oordeelt over de deelname aan de uitvoerende macht. 
Het congres stemt met een meerderheid van stemmen. 

4. Het partijbestuur
Het partijbestuur bestaat uit 14 leden, de mandatarissen van de partij en de voorzitter.  


7 leden worden aangeduid door het congres, 7 leden door de voorzitter. Hun mandaat duurt 3 jaar.  


Het partijbestuur organiseert zelf zijn werking. 


Het partijbestuur beheert de V.Z.W., neemt de dagelijkse politieke beslissingen, zet de strategie uit, beheert de financiën en zorgt voor alles, behalve wat tot de bevoegdheid van het congres behoort. 

5. De voorzitter
De voorzitter wordt verkozen door het congres. Zijn mandaat duurt 3 jaar. 
De voorzitter is de enige die voor de partij spreekt en de partij vertegenwoordigt. 

6. Overgangsbepalingen
Het eerste congres waarop de 7 bestuursleden zullen worden aangeduid wordt gehouden voor 1.6.2022.
Intussen wordt het partijbestuur gevormd door de voorzitter en de 7 leden die hij zal aanduiden. 

_

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page